Rich, RL, Errey, J, Marshall, F & Myszka, DG.

2011 Anal. Biochem. 2011, 409: 267-272. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010267/